Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 2 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zpm2.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zpm2.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zpm2.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariola Jugowiec, adres poczty elektronicznej sekretariat@zpm2.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 230 09 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zpm2.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zpm2.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 2 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 2 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 2 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

budynek przy ulicy Młodych Patriotów 10:

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście:
 • od ulicy Młodych Patriotów (główne) – na poziomie podwyższonego parteru, podjazd dla wózków dziecięcych, drzwi otwierane ręcznie.
 • Gabinet dyrektora  znajduje się przy wejściu głównym, jest dostępny bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępny jest  hol i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma  windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.   
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony ul. Młodych Patriotów.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny  (tablice informacyjne)
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, będącego akurat na holu dolnym.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma parkingu. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe znajdują się na parkingu osiedlowym.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (pani Anna Pacoń. Usługa jest dostępna w godzinach pracy nauczycielki. Usługa jest bezpłatna.

Budynek przy ulicy Ludwika Rydygiera 10:

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. od ulicy Ludwika Rydygiera (główne) – na poziomie podwyższonego parteru, drzwi otwierane ręcznie. Gabinet dyrektora  znajduje się przy wejściu głównym, jest dostępny bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Nie ma możliwości wjechania wózkiem inwalidzkim do placówki. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.   
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne)  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, będącego akurat na holu dolnym.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma parkingu. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe znajdują się na parkingu osiedlowym.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Raport o stanie dostępności

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:36:31
Informację wprowadził do BIPMariola Jugowiec
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:36:31
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:17:32
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:17:41
3nowaKatarzyna Modzelewska2021-03-29 14:52:09
4nowaKatarzyna Modzelewska2021-03-29 14:53:20
5nowaKatarzyna Modzelewska2021-03-31 10:53:30
6nowaKatarzyna Modzelewska2021-03-31 10:56:16
7nowaKatarzyna Modzelewska2021-03-31 11:03:52
8nowaKatarzyna Modzelewska2021-06-02 11:28:12
9nowaKatarzyna Modzelewska2022-03-30 10:17:18
10nowaMariola Jugowiec2022-03-31 10:48:37
11nowaMariola Jugowiec2022-03-31 10:48:41