Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach, reprezentowany przez dyrektora placówki.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 1) przepisy prawa

 • ustawa z dnia 7 września 19991 r. o systemie oswiaty,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • art. 6 ust 1 lit.a), lit. b), lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 2) zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą.

3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu:

 • przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze- przez okres: zgodnie z Instrukcją Archiwalna opracowaną na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (podstawa prawna: Art.6 ust. 1 lit. c RODO)
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów dotyczących kształcenia - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c RODO) - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa

4. W związku z przetwarzaniem przez ADO Pani / Pana danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do uzupełnienia danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych (zwane także "prawem do bycia zapomnianym")
 • Prawo do ogrniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przeniesienia danych
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt1), będą przechowywane przez okres zgodny z Instrukcją Archiwalną, opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Dane  osobowe, o których  mowa w pkt 2 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 5.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym, natomiast podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt 2) jest obowiazkiem umownym. Cofnięcie zgody bedzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

9. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

10. Podane dane osobowe nie słuzą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. W placówce zainstalowany jest Monitoring Wizyjny (podstawa prawna: Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oswiatowe (Dz.U. 2017 poz. 59/ z późniejszymi zmianami). Działanie Monitoringu Wizyjnego regulowane jest przez Regulamin Monitoringu Wizyjnego.

12. Inspektorem Ochrony danych w placówce jest: Paweł Gabriel, kontakt: iodzpm2@rodoplatforma.pl

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariola Jugowiec
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:36:31
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Modzelewska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:36:31
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyMariola Jugowiec2020-09-14 17:28:09
2Doprecyzowanie informacji.Katarzyna Modzelewska2021-03-23 12:45:35
3Doprecyzowanie informacji.Katarzyna Modzelewska2021-03-23 12:45:40
4Aktualizacja informacjiKatarzyna Modzelewska2021-12-30 11:42:16
5Aktualizacja informacjiKatarzyna Modzelewska2021-12-30 11:46:45